Vedtekter for Lofoten og Vesterålen Petro

Articles of association - Lofoten and Vesterålen Petro (In english below)

§ 1 FORMÅL

Lofoten og Vesterålen Petro er en interesseforening for virksomheter i regionen.

Kontorsted er i Sortland kommune.

Foreningen er selveiende og frittstående.

Foreningens formål er:

Snarest å åpne Lofoten / Vesterålen for en petroleumsindustri basert på strenge sikkerhets- og miljøkrav.

Foreningen vil:

 • Bidra til informasjon om petroleumsindustrien.
 • Bidra til et optimalt engasjement for virksomheter i regionen som ønsker å posisjonere seg som leverandører til petroleumsindustrien.
 • Bidra til et optimalt samfunnsmessig utbytte av en petroleumsindustri i regionen.

§ 2 MEDLEMMER

Medlemskap er primært åpent for virksomheter i Lofoten / Vesterålen, men også for virksomheter i andre regioner. Medlemskap innvilges av styret ved simpelt flertall etter søknad. Medlemmene har ikke noe ansvar for foreningens forpliktelser ut over medlemskontingenten. Som medlem regnes virksomheter som har betalt den årlige medlemskontingent.

§ 3 STYRE

Styret er høyeste organ mellom årsmøtene.

Lofoten / Vesterålen Petro skal ledes av et styre på inntil 7 personer som velges på årsmøte etter følgende fordeling:

Minst 2 styremedlem fra medlemmer i Lofoten

Minst 2 styremedlem fra medlemmer i Vesterålen

Styret skal ha to varamedlemmer, - en fra hver region.

Styreleder og nestleder velges av årsmøtet for 1 år av gangen.

Det øvrige styre velges for 2 år.

Ved stiftelsen velges 2 av 4 styremedlemmer for et år.

Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av styrets medlemmer er til stede

I tilfelle stemmelikhet avgjøres styresaker ved lederens dobbeltstemme.

Ved forfall til styremøte innkalles varamedlem fra aktuell region.

Styret kan meddele prokura og tilbakekalle slik med øyeblikkelig virkning. Foreningens signatur innehas av styreleder og ett styremedlem i fellesskap, eventuelt tre styremedlemmer i fellesskap.

§ 4 VALGKOMITE

Lofoten / Vesterålen Petro skal ha en valgkomité på 3 personer, leder og to medlemmer som velges på årsmøtet etter følgende fordeling:

Minst 1 medlem fra Lofoten

Minst 1 medlem fra Vesterålen

§ 5 SEKRETARIAT

Lofoten / Vesterålen Petro skal ha et sekretariat.

Styret ansetter daglig leder.

§ 6 ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste organ.

Det ordinære årsmøtet skal holdes innen utgangen av juni måned hvert år og kunngjøres 6 uker før. Årsmøtet innkalles med 14 dagers skriftlig varsel,

Årsmøtet er åpent for medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år.

Hvert medlem representerer én stemme på årsmøte.

Følgende saker skal behandles:

 1. Årsberetning og regnskap.
 2. Orientering om budsjett.
 3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
 4. Valg av valgkomité.
 5. Godkjenning av styrehonorar.
 6. Fastsetting av kontingent.
 7. Eventuelle saker som styret legger frem eller som er innkommet som forslag fra medlemmene minst 4 uker før årsmøtet.

Alle saker unntatt vedtektsendringer avgjøres ved enkelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør møtelederens stemme.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers skriftlig varsel, hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

§ 7 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer må fremsettes til styret minst 4 uker før ordinært årsmøte. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmer.

§ 8 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av foreningen må fremmes for ordinært årsmøte og endelig avgjøres ved senere ekstraordinært årsmøte, der minst 3/4 av de fremmøtte må stemme for forslaget.

§ 9 EKSKLUSJON

Medlemmene plikter å overholde foreningens vedtekter og andre vedtak gjort på årsmøtet. Ved alvorlige brudd på foreningens vedtekter eller de retningslinjer som gjelder for foreningens medlemmer, har styret anledning til å ekskludere medlemmer.

§ 10 KONTINGENT

Kontingenten for kommende år fastsettes av årsmøtet.

------------------------------------------------------

Articles of association - Lofoten and Vesterålen Petro

§ 1 MISSION STATEMENT

"Lofoten og Vesterålen Petro" is an interest association for businesses in the region.Office location is in Sortland.

The association is self-owned and independent.

The association's goal are:

As soon as possible to open the Lofoten and Vesterålen for a petroleum industry based on stringent safety and environmental standards.

The Association will:

 • Provide accurate and objective information about the petroleum industry.
 • Optimize engagement for businesses in Lofoten and Vesterålen who want to position themselves as suppliers to the petroleum industry.
 • Work to optimize social benefits of hosting a petroleum industry in the two regions.

§ 2 MEMBERS

Memberships are primarily open to businesses in Lofoten / Vesterålen, but also for businesses in other regions. Membership is granted by the Board by simple majority after application. The members are not responsible for the association's obligations beyond membership dues. Regarded as members are companies that have paid the annual subscription.

§ 3 THE BOARD

The Board is the highest governing body between annual meetings.

"Lofoten og Vesterålen Petro" will be managed by a board of up to 7 persons who are elected at annual meeting by the following distribution:

At least 2 board members from the Lofoten region.

At least 2 board members from the Vesterålen region.

The Board shall have two deputies - one from each region.

The Chairman and deputy chairman are elected by the annual meeting for 1 year at a time.

The other board members are elected for 2 years.

At the time of the foundation 2 of 4 board members are elected for a year.

The Board has a quorum when 2 / 3 of the board members are present

In the event of a tie vote, the leader's casting vote decides.

If an elected board member is prevented from attending a board meeting, he or she will be substituted by the deputy from the current region.The Board may grant power of procuration and revoke such with immediate effect. The Association 's signature are held by the chairman and a board member jointly, or by three board members jointly.

§ 4 THE NOMINATION COMMITTEE

"Lofoten og Vesterålen Petro" shall have a Nomination Committee of 3 persons: The chairman - and two members who are elected at the annual meeting in accordance with the following distribution:

At least 1 member from Lofoten

At least 1 member from Vesterålen

§ 5 SECRETARIAT

"Lofoten og Vesterålen Petro" shall have a secretariat.

The Board hires the general manager.

§ 6 ANNUAL MEETING

The Annual Meeting is the association's supreme body.

The regular annual meeting shall be held before the end of June each year and will be announced 6 weeks prior to the meeting. The Annual meeting is to be convened with 14 days written notice.

The Annual Meeting is open to members who have paid their membership fee for the current year.

Each member represents one vote at the annual meeting.

The following matters shall be dealt with:

 1. Annual report and accounts.
 2. Information regarding the budget.
 3. Election of Chairman, directors and auditor.
 4. Election of the nomination committee.
 5. Approval of directors' fees.
 6. The determination of the membership fee.
 7. Other matters that the Board put forward or that are filed as proposed from the members at least 4 weeks before the annual meeting.

All cases except the articles of association changes are decided by simple majority. A tie vote is settled by the leader's casting vote.

An extraordinary Annual Meeting can be convened with 14 days written notice, if the Board or at least 1 / 3 of the members demand it.

§ 7 AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

Proposals for amendment of the Articles must be submitted to the Board at least 4 weeks before the regular annual meeting. Changes in the Articles requires 2 / 3 majority among members attending the meeting.

§ 8 DISSOLUTION

A proposal for dissolution of the association must be submitted for the ordinary annual meeting, and is finally settled by a following extraordinary annual meeting, where at least 3/4 of the attending members have to vote for the proposal.

§ 9 EXCLUSION

The members are obliged to comply with the association's statutes and other decisions made at the annual meeting. If serious violations of the association's statutes or the policies that apply to its members appears, the Board has the right to exclude members.

§ 10 MEMBERSHIP FEES

Rates for the coming year are determined by the annual meeting.

Samarbeidspartnere

Petro Arctic  

Kontakt Oss

Besøksadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

Postadresse:
Øyenveien 10
8445 Melbu

908 48 582